Regulaminy biblioteki oraz internetowego centrum informacji multimedialnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 I.                   Postanowienia ogólne:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły .
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

 II.                 Regulamin wypożyczalni:

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 7. W przypadkach zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taka samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

III.              Regulamin kącika czytelniczego:

 1. Korzystający z kącika czytelniczego wpisują się do zeszytu odwiedzin.
 2. W kąciku można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza wyznaczone miejsce.
 4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Przed opuszczeniem kącika czytelniczego należy zwrócić czytane pozycje bibliotekarzowi.
 6. Kącik czytelniczy jest nieczynny w czasie prowadzonych zajęć dydaktycznych przez bibliotekarza.

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

Przed korzystaniem z pracowni należy zapoznać się z regulaminem.


1.Prawo do korzystania z ICIM mają wszyscy użytkownicy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie .

2.Z ICIM można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

3.Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwania materiałów w multimedialnych, programach edukacyjnych i Internecie oraz wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych.


4.Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programów. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy.

5.W przypadku "zawieszenia" pracy komputera lub innych problemów technicznych, należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela, bez podejmowania prób naprawy.

6.Użytkownicy komputera zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP dotyczących obsługi urządzeń elektronicznych.


8.Za zniszczenie sprzętu materialnie odpowiada użytkownik.


9.Użytkownicy mają prawo do:


-  bezpłatnego korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz Internetu,
- odtwarzania dźwięku podczas pracy z publikacjami multimedialnymi          przy użyciu słuchawek dołączonych do komputerów.

10. Użytkownikom zabrania się:


- instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych,
- zabaw grami komputerowymi innymi niż zainstalowane w komputerze,
- spożywania napojów i artykułów spożywczych przy stanowiskach komputerowych.


11.Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w pracowni należy zachować ciszę.

12.W przypadku naruszenia regulaminu ICIM nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i pozbawienia prawa do korzystania z pracowni na czas określony przez opiekuna pracowni.

13.Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji opiekunów pracowni.